روغن ترانس

روغن ترانس

روغن ترانسفورماتور قسمت تصفیه شده روغن معدنی می باشد که سال ها است در صنعت برق مورد استفاده قرار گرفته، در دمای بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید. این روغن پس از تصفیه از لحاظ شیمیایی کاملاً خالص بوده و تنها شامل هیدرو کربنهای مایع می باشد. روغنهای اولیه بر پایه پارافین خام بود. اکسیداسیون روغن های پارافینی حالت لجنی غیرقابل حل  را ایجاد می کند تا ویسکوزیته افزایش یابد این امر باعث افت انتقال حرارت ، داغ کردن ترانسفورماتور و کاهش طول عمر آن می شود.

آشنایی با روغن ترانس دایان

روغن شل مدل

Shell Diala S4 ZX

روغن شل مدل

Shell Diala S2 ZX-A

روغن NYNAS مدل

روغن NYNAS مدل

Nynas Nytro Libra