روغن صنعتی

روغن صنعتی

روغن صنعتی به طیفی گسترده از محصولات صنعتی که انواع روانکارها را شامل است، گفته می شود و به صورت کلی، به انواعی از روغن که مصارف صنعتی دارند و بر حسب کاربردشان خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند،گفته می شود.

آشنایی با روغن صنعتی دایان

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۲

T-O

روغن توتال مدل ۲

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۱

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۲

T-O

روغن توتال مدل ۲

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۱

T-O

روغن توتال مدل ۱

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۲

T-O

روغن توتال مدل ۲

P-O-Dayan

روغن دایان مدل ۱

T-O

روغن توتال مدل ۱