گریس

گریس

محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق شدن یک عامل سفت کننده در یک مایع روان کننده در یک مایع روان کننده حاصل می شوند و معمولاَ شامل مواد اضافی دیگری نیز می باشند که خواص ویژه ای به گریس ها می بخشند.ماده سفت کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انجام عمل روانکاری یاری می کند و بنابراین فرق اصلی گریس هابا روغن ها در وجود ماده سفت کننده است.مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده سفت کننده،مواد افزودنی و مشخصات روغن پایه و هم چنین فرآیند تولید بستگی دارد.گریس ها به طور کلی شامل% ۶۵ تا ۹۵% وزنی روغن پایه،۵% تا ۳۵% وزنی سفت کنندهوا ۰% تا ۱۰% وزنی افزودنی ها می باشد.گریس ها را بر اساس نوع روغن پایه(معدنی،سنتزی،گیاهی)،نوع ماده سفت کننده(صابون فلزی،بسپارها،مواد معدنی)و از نظر میزان قوام و سفتی دسته بندی می نمایند.

آشنایی با گریس دایان

روغن شل مدل

Shell GADUS S2V220

روغن شل مدل

shell gadus s2 v220 3

روغن شل مدل

Shell GADUS S2 V220 2

روغن شل مدل

Shell Gadus S2 V220 0

روغن شل مدل

Shell_Gadus_S2_V220_00_TDS

روغن شل مدل

روغن شل مدل

Shell_Gadus_S2_V100_2_TDS

روغن شل مدل

Shell GADUS S2V220_AC_2

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

گریس پارس شاسی پلاس

روغن شل مدل

tds_gadus_s3_v220c_2_v1

روغن شل مدل

Shell-Gadus-S2-OGH-TDS

روغن شل مدل

Shell_Gadus_S3_V460D_2

روغن توتال مدل

Multis-Ms2

روغن توتال مدل

MULTIS COMPLEX S2A

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

گریس پارس ماهان

روغن توتال مدل

Total CERAN XM 220

روغن توتال مدل

Total Ceran WR2

روغن توتال مدل

Total ceran HV

روغن توتال مدل

Total ALTIS SH 2 TDS

روغن توتال مدل

Total Multis EP

روغن توتال مدل

Total MULTIS COMPLEX S2A

روغن توتال مدل

TOTAL COPAL OGL 0-00

روغن توتال مدل

Total ceran xm

ایرانول

روغن ایرانول مدل

روغن بهران مدل

بهران یاقوت

روغن بهران مدل

بهران یاقوت EP

روغن توتال مدل

Total Multis MS2