روغن گازسوز

روغن گازسوز

روغن کاری موتور های گازسوز با استفاده از روغن های اختصاصی فرمولی شده، دلیل این موضوع هم تنش هایی است که بر روغن وارد می شود که روغن های موتور متداول نمی توانند این تنش ها را تحمل کنند.موتور های گازسوز می توانند دماهای بالاتری را نبست به سوختن مایع در موتور های دیگر ایجاد کنند و به همین دلیل سرعت تشکیل اکسید های نیتروژن و نیتراسیون در این موتور ها به مراقبت بیشتر است، ضمن اینکه سوختن گاز در این موتور ها حرارت زیادی تولید می کند که همین مسئله موجب اکسیداسیون در روغن خواهد شد.بنابراین فرمولاسیون ساخت این نوع روغن موتور ها نیاز به افزودن ادتیوهایی با کیفیت مرغوب جهت مقاومت بسیار زیاد در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون،کارآیی مطلوب در جلوگیری از سایش سوپاپ ها ، کاهش میزان رسوبات در محفظه احتراق ، خاصیت ضد سایش خوب و بر اساس مقدار خاکستر بهینه شده منطبق با نوع موتور تفکیک می گردد.