روغن دیزلی

روغن دیزلی

استفاده از روغن هایی که برای خودرهای دیزلی فرمول سازی شده درخودروهای بنزینی قابل استفادهنمی باشد. در قدیم از روغن های موتورهای بنزینی استفاده می کردند به علت سفتر(ویسکوزیته تر) بودن که دلیل نامناسبی بود. روغن موتورها به دلیل قدرت پاکنندگی که دارند در زمان استفاده سیاه  می شوند.

انجمن نفت آمریکا (American Petroleum institute) کیفیت روغن های موتور در دوگروه تقسیم بندی می شود:

  1. روغن های موتور برای خودروهای بنزینی که با حرف اول service station) S) که سطح کیفیت آن را با حروف انگیلیسی A(پایین ترین سطح کیفیت) تا N (بالاترین سطح کیفیت) نمایش میدهند.
  2. روغن موتور برای خودروهای دیزلی که با حرف Commercial) C) که سطح کیفیت آن را باحروف انگیلیسی A (پایین ترین سطح کیفیت) تا J (بالاترین سطح کیفیت) نشان می دهند.

آشنایی با روغن دیزلی دایان

روغن بهران مدل

بهران جنوب و توان

روغن بهران مدل

روغن بهران مدل

بهران توربو دیزل

روغن بهران مدل

روغن بهران مدل

ژنراتور دیزل بهران

روغن بهران مدل

بهران گردان

روغن بهران مدل

بهران گردان ویژه

روغن بهران مدل

بهران صحرا

روغن شل مدل

روغن شل مدل

روغن فوکس مدل

روغن موبیل مدل

روغن شل مدل

روغن شل مدل

Shell-Rimula-R3-X-15W-40-TDS

روغن شل مدل

Shell-Rimula-R2-Extra-20W-50

روغن شل مدل

Shell-RIMULA R3_X_20W-50

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن موتور پارس پایدار

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن موتور پارس پاسارگاد

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن موتور پارس اروند دیزل

ایرانول

روغن شل مدل

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن موتور پارس سوپر پایدار

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن موتور پارس دیزل ترابر

ایرانول

روغن شل مدل

ایرانول ۳۰۰۰

ایرانول

روغن شل مدل

D-17000 Plus ایرانول

ایرانول

روغن شل مدل

D-9000 Plus ایرانول