روغن دیزلی

روغن دیزلی

استفاده از روغن هایی که برای خودرهای دیزلی فرمول سازی شده درخودروهای بنزینی قابل استفادهنمی باشد. در قدیم از روغن های موتورهای بنزینی استفاده می کردند به علت سفتر(ویسکوزیته تر) بودن که دلیل نامناسبی بود. روغن موتورها به دلیل قدرت پاکنندگی که دارند در زمان استفاده سیاه  می شوند.

انجمن نفت آمریکا (American Petroleum institute) کیفیت روغن های موتور در دوگروه تقسیم بندی می شود:

  1. روغن های موتور برای خودروهای بنزینی که با حرف اول service station) S) که سطح کیفیت آن را با حروف انگیلیسی A(پایین ترین سطح کیفیت) تا N (بالاترین سطح کیفیت) نمایش میدهند.
  2. روغن موتور برای خودروهای دیزلی که با حرف Commercial) C) که سطح کیفیت آن را باحروف انگیلیسی A (پایین ترین سطح کیفیت) تا J (بالاترین سطح کیفیت) نشان می دهند.