محافظ

محافظ

در هنگام اکسیداسیون، فلزات با ذرات موجود در هوا نظیر اکسیژن، آب و دی اکسیدکربن واکنش می دهند که خوردگی در حضور مقادیر زیاد دی اکسید گوگرد به میزان وسیعی افزایش می یابد. پس اگر اکسیژن و آب از سطح فلز دور نگهداشته شوند ، خوردگی اتفاق نخواهد افتاد. اما روش معمول جلوگیری از خوردگی، بستگی به نحوه استفاده از فلز دارد.یکی از محافظت کننده های پایه نفتی،نوع روغنی می باشد.

 

آشنایی با محافظ دایان

متن آشنایی با محافظ دایان