دپارتمان افزودنی و روغن پایه

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ  ﻣﻮاد ﻣﺮﻏﻮب اﻓﺰودﻧﯽ روﻏﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رواﻧﮑﺎر داﯾﺎن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ را از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ﻋﻬﺪه دار ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺷﺮﮐﺖ  Petroleum Technology   اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Roll-X  و ﺷﺮﮐﺖ   Evonik    آﻟﻤﺎن  ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺪ  Viscoplex   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺷﺮﮐﺖ  ﻣﻌﻈﻢ  Rhein Chemie   آﻟﻤﺎن  ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺪ  RC  ﺑﻮده و آﻣﺎده  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺮﮐﺖ داﯾﺎن  ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی  ﻓﻮق ،  ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ  ﻣﻮﺛﺮ  و  ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر  داﺷﺘﻦ   ﮐﺎدر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  و  ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺮب ،  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، آزﻣﺎﯾﺶ  و  ﺗﺴﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت  اﮐﺜﺮ  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  ﺳﺎزﻧﺪه   ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ   ﻧﻤﻮده   و   ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ   آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ  ﻧﺎم ﺗﺠﺎری   DYN  ﺑﻪ  ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾد.

اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی  اﻓﺰودﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ  و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ،  از دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ روﻏﻦ ، اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ  ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه ﯾﮏ ، ﮔﺮوه دو، ﮔﺮوه ﺳﻪ، و PAOﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.