ادتیو و روغن پایه

روغن ادتیو و روغن پایه

امروزه تمامی روانکارها ، معدنی و نیمه معدنی وسنتزی ..، برای داشتن کارایی مناسب و مطلوب نیازمند افزودن مواد شیمیایی دیگری (افزودنی ها) می باشند که بتوانند خواص مورد نیاز را براورده سازند.این مواد شیمیایی سنتزی که اغلب مواد آلی یا آلی فلزی هستند ضمن ابنکه خواص جدیدی به روانکار می دهند، می توانند برخی ویژگی های موجود در روانکار را تقویت و از بروز برخی پدیده های نامطلوب در سیستم جلوگیری کنند.

آشنایی با روغن ادتیو و روغن پایه دایان

Base Stock

Components

Vii & PPD

Diesel Engine Oils

Gasoline Engine Oils

Industrial Oils

DYN 7-221

DYN 7-223