سیالات خنک کننده

سیالات خنک کننده

ضدیخ یک ترکیب شیمیایی شامل اتیلن گلیکول، بازدارنده خوردگی، مواد ضد کف، آب و رنگ است که مخلوطی از آن با آب به عنوان پایین آورنده نقطه انجماد مایعات خنک کننده موتورخودرو وهمچنین افزایش دهنده نقطه جوش آب در سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز به کارمی رود.