محافظ

محافظ

در هنگام اکسیداسیون، فلزات با ذرات موجود در هوا نظیر اکسیژن، آب و دی اکسیدکربن واکنش می دهند که خوردگی در حضور مقادیر زیاد دی اکسید گوگرد به میزان وسیعی افزایش می یابد. پس اگر اکسیژن و آب از سطح فلز دور نگهداشته شوند ، خوردگی اتفاق نخواهد افتاد. اما روش معمول جلوگیری از خوردگی، بستگی به نحوه استفاده از فلز دارد.یکی از محافظت کننده های پایه نفتی،نوع روغنی می باشد.