روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک

روغن های هیدرولیک پس از روغن های موتور ، مهم ترین گروه از روانکار ها می باشند.تقریبا ۱۴% از روانکار های مصرفی جهان را روغن های هیدرولیک تشکیل می دهند . به طور کلی روغن های هیدرولیک متشکل از روغن پایه و مواد افزودنی می باشند . کیفیت و کارایی روغن هیدرولیک به کیفیت روغن پایه و ترکیب مواد افزودنی مورد استفاده بستگی دارد.روغن های پایه معدنی به عنوان روغن های هیدرولیک یا روغن پایه روغن های هیدرولیک کاربرد دارند.روغن های هیدرولیک بر پایه روغن های سنتزی تهیه شده و به روش هیدرو کراکنیگ ، عمدتا به عنوان روغن های ضد آتش و هم جنین روغن های زیست تخریب پذیر به کار می روند.علاوه بر این از روغن های گیاهی نیز به عنوان روغن های زیست تخریب پذیر استفاده می شود.