روغن های هوایی

روغن صنعتی

روغن های هوایی

صنایع هوایی ، به عنوان بخشی از صنایع حمل و نقل ، یکی دیگر از بخش های مهم و استراتژیک مصرف کننده روانکار است . این بخش از صنعت کشور در تمامی زیربخش های آن ، شامل مسافری و باری و نظامی توسعه نسبتا زیادی بافته است.کاربرد بسیار متنوعی از انواع روانکار ها در صنایع هوایی وجود دارد که با توسعه تکنولوژی های جدید دائما در حال گشترش می باشد .حساسیت های خاص موجود در این صنعت سبب گردیده است که استاندارد های گوناگونی ازطرف مراجع مختلف درباره مصرف انواع روانکار ها وضع گردد.